Outros Nomes
B2GP1, ANTI-B2GP1 IGA, ANTI-ß2-GPI, BETA 2, ANTI BETA-2-GLICOPROTEÍNA 1, BETA2-GP
Prazo de entrega
18 dias

Atendimento
WhatsApp