Outros Nomes
TÉTANO, ANTICORPOS, ANTI CLOSTRIDIUM TETANI
Prazo de entrega
12 dias

Atendimento
WhatsApp